3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง

โดยทั่วไปในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะต้องประกอบด้วย องค์กรหลายๆฝ่ายที่ต่างก็มีหน้าที่
งานก่อสร้างไม่สามารถเสร็จ ลุล่วง โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องทำงานดดยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ องค์กรหลักๆในโครงการก่อสร้าง จะประกอบไปด้วย
(1) ทีมงานของเจ้าของโครงการ
(2) ทีมงานคณะผู้บริหารงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
(3) ทีมงานของผู้รับเหมา
ในข้อ (2) และ (3) ที่กล่าวมา อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
(ก) งานโครงสร้าง
(ข) งานสถาปัตยกรรม
(ค) งานภูมิสถาปัตย์
(ง) งานตกแต่งภายใน
(จ) งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่
(ฉ) งานระบบเครื่องกลในโรงงาน โรงพยาบาล
– งานระบบ Compressed Air
– งานระบบ Heating System
– งานระบบ Vacuum System
– งานระบบ Gas Supply
(ช) งานพิเศษจำเพาะอื่นๆ เช่น งานติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
วิศวกรประจำหน่วยงานที่ทำงาน งานระบบประกอบอาคาร โดยปกติจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ
ผู้บริหารงานก่อสร้าง
โดยปกติ ผู้รับเหมางานโครงสร้าง
ในระหว่างการทำงาน
การประสานงานที่ดี
ขอยกตัวอย่างงานที่ต้องประสานงานระหว่างผู้รับเหมางานระบบประกอบอาคาร กับผู้รับเหมาขององค์กรอื่นๆ
3.1 งานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมางานโครงสร้าง งานโยธา งานสถาปัตยกรรม
3.1.1 งานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
– p
– p
– Site Office
– Tower Crane Passenger/Material Lift
3.1.2 งานที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง
– p
– Sleeve Block-Out
– Raceway
– p
– Shaft
3.1.3 งานที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
– การกำหนดระดับฝ้า เพื่อการจัดระเบียบ
– การกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์บนฝ้าเพดาน
– การกำหนดขนาดและระดับของอุปกรณ์ที่ผนัง
– งานติดตั้ง Block-Out ที่ผนัง
– การกำหนดช่องเปิด (Access Door)
3.2 งานที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้รับเหมางานระบบประกอบอาคาร
– การกำหนดตำแหน่งตู้ไฟฟ้า สำหรับเครื่องจักร
– การจัด Routing ของงานติดตั้งท่อน้ำระบบปรับอากาศ
– งานจัดตำแหน่งของอุปกรณ์บนฝ้า Detector Sprinkler
– การจัดตำแหน่งดวงโคมในห้องเครื่องจักร
– การกำหนดตำแหน่งจุดต่อของท่อ Drain
– การกำหนดตำแหน่งของท่อน้ำเติม Water Softener Cooling Tower

จะเห็นได้ว่า งานติดตั้งในส่วนต่างๆ ของงานระบบประกอบอาคารต้องประสานงานกับผู้รับเหมาอื่นๆมากมาย หากเกิดปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นอาจจะทำให้มีอุปสรรคในการทำการก่อสร้าง ซึ่งจะมีผลกับกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการโดยรวม

ในกรณีที่คาดว่า จะมีพื้นที่ส่วนใดจะเกิดการสับสนในการทำงานมาก เช่นพื้นที่ในฝ้า มีจำกัด เป็นต้น จะต้องมีการประสานงานกันค่อนข้างมาก ควรกำหนดให้มีการทำ Integrated Drawing ทั้งแบบขยายและรูปตัด โดยแบ่งพื้นที่ระนาบและระดับต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนของงานแต่ละระบบ
Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *