บริษัท สยาม เมคาไนซ์ จำกัด
รับประกันงานถูกต้อง มีคุณภาพ
รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่อยู่ บริษัท สยาม เมคาไนซ์ จำกัด เลขที่ 101/8 ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง          โทรศัพท์  086 848 5588, 080 564 0762 และ 088 910 1300

Our Engineer can give you the service in English,

งานระบบก๊าซ

ออกแบบ, เขียนแบบ, ติดตั้ง งานระบบก๊าซ LPG และก๊าซที่ใช้ในสถานพยาบาล. ตรวจสอบสถานที่ใช้แก๊สเพื่อปรับปรุงแก้ไข ระบบให้สอดคล้อง กับ กฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน

ระบบดับเพลิง

ออกแบบ, เขียนแบบ งานระบบดับเพลิง

งานตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน Fire Protection System Inspection and Improvement for factory

งาน ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน ทำแบบ และปรับปรุงระบบ ให้สอดคล้องกับ กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

ออกแบบ, เขียนแบบ, สร้างเครื่องไฮดรอลิก Hydraulic System

งานระบบไฟฟ้า Electrical System

ออกแบบ, เขียนแบบ, ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า

ออกแบบระบบสุขาภิบาล, ระบายน้ำเสียและน้ำฝน

ออกแบบ, เขียนแบบ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล, งานระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน

งานระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศ

ออกแบบ, ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั่วไป และ ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

งานโครงสร้าง เหล็ก

ออกแบบ, เขียนแบบ งานโครงสร้าง เหล็ก