WE PROUDLY TO SERVE YOU.

บริการงานออกแบบ, เขียนแบบ และ ตรวจสอบระบบในอาคารโรงงาน ตลอดจนงานซ่อมบำรุง งานระบบทาง วิศวกรรมดังกล่าว Design, Drawing and Inspection & Testing and Maintenance of Engineering System.

บริการของเรา Our Service

System Design

บริการออกแบบ ระบบไฮโดรลิก-นิวเมติกส์, งานระบบท่อก๊าซ, ระบบสุขาภิบาล, ปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

Design of Hydraulic-Pneumatic, Gas Piping System, Sanitary System, HVAC and Electrical System.

Drawing

บริการ เขียนแบบ งานระบบวิศวกรรมเช่น งานระบบท่อก๊าซ, สุขาภิบาล 

Drawing: Engineering System include of HVAC, Piping, Electric.  

Inspection & Testing         

บริการตรวจสอบ งานทดสอบระบบของอาคาร โรงงาน เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบก๊าซ LPG ตลอดจน งานซ่อมแซม อุปกรณ์ในระบบดับเพลิง, ระบบก๊าซ LPG และระบบปรับอากาศ

Service: Inspection & Testing Fire Protection System, LPG Gas System and Maintenance system above. 

our expertise

ปฏิบัติงานรวดเร็ว
Fast service

Safety service

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

รับประกันผลงาน

Job warranty

companies we've worked with