2. หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้าง

1. ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่จำเพาะ
– ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
– ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพและแผนงานการก่อสร้าง
– รับมอบนโยบายในการดำเนินการติดตั้ง การควบคุมงานการบริหารโครงการจากผู้บริหารของบริษัท
– ร่วมปรึกษากับผู้บริหารของบริษัทฯ ในการแจกจ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่
– ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา
– คอยดูแลสอดส่องการปฏิบัติงาน
– มีความสามารถสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
– ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบสถาปัตยกรรม
– ศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบ รวมถึงข้อกำหนดประกอบแบบ
– รวบรวมปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ
– ร่วมประชุม เปิดงาน (Kick-off Meeting)
– หาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานเอกสารในหน่วยงานนั้นๆ
– ศึกษา ทำความเข้าใจแบบฟอร์ม
– เร่งรัดการจัดส่งเอกสารเบื้องต้น อันได้แก่
Organization Chart
Work Schedule
Equipment & Materials Submittal
Equipment & Materials Delivery
Shop Drawing
ฯลฯ
– ร่วมปรึกษา
-รวบรวมและตรวจสอบ
– จัดทำ ตรวจสอบ
– จัดทำรายงานประจำวัน
– จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
– จัดทำ ตรวจสอบ
– จัดทำ ตรวจสอบ
– ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
– จัดทำ ตรวจสอบ
– ควรหมั่นตรวจงาน
– ในระหว่างการก่อสร้าง ควรจัดให้มี
– จัดทำ ตรวจสอบ
– จัดทำ ตรวจสอบ
– ควรหาโอกาส ศึกษา
– เมื่อโครงการ ใกล้แล้วเสร็จ
@ As-Built Drawing
@ Installation and Operation & Maintenance
@ Testing
@ Punch List
2. ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่โดยทั่วไป
– พัฒนาตนเองให้มีทักษะ
– พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *