ประตูหนีไฟ

ปัญหาที่เกิดกับประตูหนีไฟ

อาคารจำนวนมาก นุมัติใช้วัสดุ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศครั้งแรก อาจใช้ Reference No. ว่า AC/M/001-R0 เป็นต้น

ขั้นตอน ช่องทาง รูปแบบ ภาษาที่ใช้ และจำนวนชุด (ต้นฉบับและสำเนา) ของงานเอกสาร แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ การตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ โดยปกติ ก่อนเริ่มงานในโครงการใดๆ ผู้บริหารโครงการและ/หรือ ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มงาน (Kick-off Meeting) เพื่อกำหนดวิธีการ แนวทางในการทำงานในโครงการนั้นๆ รวมทั้งเรื่องเอกสารต่างๆที่จะใช้ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและปัญหาขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ผู้บริหารโครงการ และ/หรือ ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการชี้แจงเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจถ่องแท้จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ประเภทของเอกสารที่ใช้โดยทั่วไป ทั้งฝ่ายผู้บริหารโครงการ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมางานระบบประกอบอาคารในโครงการต่างๆ อย่างน้อยมีดังนี้

1.ใบนำส่งเอกสาร (Transmittal Sheet)
2. บันทึกช่วยจำงานสนาม (Field Memorandum)
3. เอกสารขอความเห็นและอนุมัติ (Request for Comment & Approval)
4. เอกสารขอทำงานล่วงเวลา/วันหยุด (Request for Work in Overtime)
5. เอกสารขอให้ตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ที่นำเข้าหน่วยงาน (Equipment/Material on Site Inspection)
6. เอกสารขออนุมัติการตรวจสอบงานและทดสอบงาน (Request for Inspection and Testing)
7. เอกสารขอความเห็นและคำชี้แจง (Clarification Form)
8. เอกสารขอเบิกเงินงวด (Payment Request Form)
9. เอกสารเสนอราคางานเปลี่ยนแปลง (Change Proposal)
10. รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Construction Report)
11. รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ (Weekly Construction Report)
12. รายงานการทำงานประจำเดือน (Monthly Construction report)
13. แผนการส่งเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ (Equipment Material Submittal Schedule)
14. แผนการส่งเอกสารขออนุมัติแบบทำงาน (Shop Drawing Submittal Schedule)
15. แผนการทำงานประจำวัน (Daily Construction Schedule)
16. แผนการทำงานประจำสัปดาห์ (Weekly Construction Schedule)
17. แผนการทำงานประจำเดือน (Monthly Construction Schedule)
18. แผนการทำงานหลัก (Main Construction Schedule)
19.ฯลฯ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *