Project Management

8 ขั้นตอนในการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

หน้าที่ของผู้ให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สามารถแบ่งตามขั้นตอนต่างๆ ได้ 8 ขั้นตอนได้แก่
1. ขั้นตอนเริ่มต้น
2. ขั้นตอนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการจัดจ้าง
4. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการก่อสร้าง
5. ขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง
6. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการส่งมอบงานก่อสร้าง
7. ขั้นตอนส่งมอบงานก่อสร้าง
8. ขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ ความซับซ้อนของโครงการและขนาดของโครงการ สำหรับการบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง โดยทั่วไปอาจจะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ โดยขอบเขตการบริหารและควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการก่อสร้าง ดังนี้
1) การบริหารโครงการ (Project Management) หรือ PM ซึ่งผู้ให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นโครงการจนกระทั่งขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง สำหรับรูปแบบนี้มักใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการที่มีความซับซ้อนสูง
2) การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) หรือ CM ซึ่งผู้ให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง
3) การตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้าง (Inspection/Supervision) เป็นการตรวจสอบงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบและข้อกำหนดต่างๆของงานก่อสร้าง โดยจะดำเนินการในช่วงหลังประกวดราคาเป็นต้นไป คือตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการก่อนการก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบงานก่อสร้าง สำหรับรูปแบบดังกล่าวนี้มักใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย เป็นต้น
การบริหารและควบคุมการก่อสร้างในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง มักจะเข้ามามีบทบาทระหว่างการออกแบบหรือ ได้มีการดำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จะทำการลงรายละเอียด ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างเป็นต้นไป จนกระทั่งขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง สำหรับในส่วนของขั้นตอนเริ่มต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ได้เสนอเนื้อหาไว้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวด้วย

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *