Door Louver
ในบางโครงการ ผู้ออกแบบได้กำหนดให้ Return Air ของห้องต่างๆ ให้อากาศ หมุนเวียนกลับทาง Door Louver ซึ่งมักพบปัญหาและสาเหตุ ในกรณีที่ใช้ Door Louver ดังนี้
1 บางครั้งใช้บานประตูห้อง AHU เป็น Door Louver ซึ่งทำเป็นบานเกล็ดไม้ทั้งบาน พื้นที่ของช่องลมที่กลับจริงเหลือน้อยมากเมื่อเทียบกับ ประตูทั้งบาน ทำให้ลมที่หวุนเวียนกลับเข้าเครื่องไม่พอและมีผลให้ห้องไม่เย็น
2 ผู้ออกแบบงานระบบ ออกแบบตามงานเก่าๆ ซึ่งไม่ได้ระบุขนาดของ Door Louver ไว้ให้ชัดเจน
3 ไม่มีการกำหนดขนาดของพื้นที่ของ Door Louver ที่ต้องการ
4 ระหว่างที่มีการประมูลงาน ผู้ออกแบบงานระบบไม่ได้สอบทานอีกครั้ง
5 ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ได้ทำการเปลี่ยนแปลงประตูหรือกั้นห้องเพิ่ม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6 ผู้ออกแบบงานระบบได้ข้อมูลจากผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ไม่ครบถ้วน
7 ผู้ออกแบบ ไม่ศึกษาลักษณะของประตูว่าทำเป็น Door Louver ได้หรือไม่ เช่น ประตูกระจก หรือ ประตูไม่สลักลายทั้งบาน