ข้อมูลอ้างอิง (Reference)

แบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ ลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ในโรงเก็บ

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ

กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม

กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

(ร่าง) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม สถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. 2564

กฎกระทรวง ราชกิจจานุเบกษา สถานที่ใช้ ลักษณะที่ หนึ่ง, สอง, สาม

ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนดบริเวณอันตรายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2554

กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560

ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ.2560

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ.2562

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ.2554

การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ – ระบบน้ำดับเพลิง – การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ – การฝึกอบรม

การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560