เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงานในโครงการ
ในฐานะตั้งแต่ ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ

จะต้องจัดประชุมเพื่อการเตรียมงานและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การประสานงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งการติดต่อภายในและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการจะได้ไม่ทำให้เกิดความ สับสนในภายหลัง
รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้จัดการโครงการควรจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ จัดเตรียม และสรุปแนวทางเพื่อที่จะเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการหนึ่งโครงการใด มีหัวข้อดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดของโครงการ
1.2 การเตรียมเอกสารที่จะต้องนำไปใช้ในหน่วยงานอันได้แก่
– รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)
– แบบประกอบสัญญา (Contract Drawings)
– แบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง (Architect & Structure Drawings)
– ข้อตกลงก่อนและหลังเซ็นสัญญา (Amendments)
– แผนผังบุคลากร (Organization Chart)
– รายการ ชนิด ยี่ห้อ รุ่นของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่คาดว่าจะใช้ในโครงการ
1.3 ศึกษาแผนผังบุคลากรของทีมงานที่ได้เสนอต่อเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะกำหนดและแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
1.4 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานรวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องมีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในสนาม เช่น หมวก รองเท้า ตลับเมตร ไฟฉาย ฯลฯ เป็นต้น
1.5 จัดเตรียมบ้านพัก
1.6 ส่งหนังส่งตัวเจ้าหน้าที่
1.7 จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยควรกำหนดเป็น Flow Chart ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
– การติดต่อภายในบริษัทฯ
– การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ